ePolicy Orchestrator 4.0

Konfigurera principerna för karantänhanteraren med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. Klicka på Systems | Policy Catalog (System | Principkatalog) och i listan med produkter väljer du sedan VirusScan Enterprise 8.8.0. I listan Category (Kategori) visas principkategorierna för VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Redigera en befintlig princip eller skapa en ny princip: Redigera en befintlig princip
  1. I listan Category (Kategori) väljer du principkategori.
  2. I kolumnen Actions (Åtgärder) klickar du på Edit (Redigera) för att öppna konfigurationssidan för principer.

  Skapa en ny princip

  1. Klicka på New Policy (Ny princip) för att öppna dialogrutan New Policy (Ny princip).
  2. I listan Create a new policy based on this existing policy (Skapa en ny princip som är baserad på den här befintliga principen) väljer du någon av inställningarna.
  3. Ange ett nytt principnamn.
  4. Klicka på OK (OK). Den nya principen visas i listan med befintliga principer.
 3. I listan Settings for (Inställningar för) väljer du Workstation (Arbetsstation) eller Server (Server).
 4. Acceptera standardkarantänkatalogen på sidan Quarantine (Karantän) eller välj en annan katalog.
 5. Om du vill ändra antalet dagar som karantänobjekten ska sparas, klickar du på Automatically delete quarantined data after the specified number of days (Ta automatiskt bort data i karantän efter det angivna antalet dagar) och anger Number of days to keep backed-up data in the quarantine directory (Antal dagar som säkerhetskopierade data sparas i karantänkatalogen).

ePolicy Orchestrator 4.0