Uppdatera kommandoradsalternativ för aktiviteter

I VirusScan Enterprise används MCUPDATE.EXE för att utföra uppdateringar. Du kan använda samma kommando, MCUPDATE, från kommandoraden, eller i en batch-fil, om du vill köra uppdateringar.

MCUPDATE-syntaxen kräver inte att parametrarna anges i någon särskild ordning, med undantag för att du inte får separera en egenskap och dess värde. Syntaxen består av:
  • Filnamn – namnet på den körbara filen: MCUPDATE.EXE.
  • Alternativ – alternativet föregås av ett snedstreck (/) och är inte skiftlägeskänsligt.

Kommandoformatet är:

MCUPDATE [/<typ> [/TASK <guid>]] [/option].
OBS: I det tidigare formatet kan <typ> vara ROLLBACKDATS eller UPDATE.

Villkoret /TASK är valfritt. Om du använder det måste du dock ange ett ID för uppdateringsaktiviteten (guid). Det ID du väljer måste vara avsett för en uppdatering eller återställning av DAT-filer. Välj inte ett söknings-ID. Om du inte anger ett aktivitets-ID används standarduppdateringsaktiviteten. Aktivitets-ID:n finns i: hkey_local_machine\SOFTWARE\McAfee\DesktopProtection\Tasks\

Villkoret /OPTION är inte obligatoriskt. Du kan utföra en tyst uppdatering genom att använda /QUIET.
OBS: Alternativet /QUIET kan inte användas med aktiviteten för återställning av DAT-filer. I det här exemplet utförs en tyst uppdatering: MCUPDATE /UPDATE /QUIET.

Uppdatera alternativ för aktivitet


Alternativ för kommandorad Definition

ROLLBACKDATS

Återställer den aktuella DAT-filen till den senaste säkerhetskopierade versionen.

UPDATE

Utför uppdatering av DAT-filen, sökmotor, produkt och extra.dat.

/TASK

Startar den AutoUpdate-aktivitet eller återställning av DAT-filer som angetts i VirusScan-konsolen. Kräver ytterligare en parameter för att ange det aktivitets-ID som angetts i Windows-registret under:

hkey_local_machine\software\McAfee\DesktopProtection\Tasks

/QUIET

Utför aktiviteten tyst.

Uppdatera kommandoradsalternativ för aktiviteter