Kommandoradsalternativ för genomsökning på begäran

Vid sökning på begäran med VirusScan Enterprise används SCAN32.EXE för att identifiera hot. Du kan använda samma kommando, SCAN32, från kommandoraden, eller i en batch-fil, om du vill köra genomsökningar.

SCAN32-syntaxen kräver inte att parametrarna anges i någon särskild ordning, med undantag för att du inte får separera en egenskap och dess värde. Syntaxen består av:
  • Filnamn – namnet på den körbara filen: SCAN32.EXE.
  • Alternativ – alternativet föregås av ett snedstreck (/) och är inte skiftlägeskänsligt.

Kommandoformatet är:

SCAN32 PROPERTY=VALUE [,VALUE] [/option].

Följande är ett kommandoexempel för scan32.exe:

scan32.exe PRIORITY /normal

I detta exempel:
  • “PRIORITY” är ett kommandovärde.
  • “/normal” är ett värdealternativ.

Värden och alternativ för genomsökning på begäran


Kommandoradsvärde Definition med alternativ

ALL

Söker igenom alla filer i målmappen.

ALLOLE

Söker igenom standardfiler samt alla Microsoft Office-dokument.

ALWAYSEXIT

Avslutar sökning på begäran även om sökningen slutfördes med fel.

APPLYNVP

Söker efter eventuellt oönskade program som definierats i Principer för oönskade program.

ARCHIVE

Genomsöker arkivfiler som ZIP-, CAP-, LZH- och UUE-filer.

AUTOEXIT

Avslutar sökning på begäran när en icke-interaktiv sökning har slutförts.

CLEAN

Rensar den identifierade målfilen när ett program som kan vara oönskat påträffas.

CLEANA

Rensar den detekterade filen när ett oönskat program påträffas.

CONTINUE

Fortsätter sökningen när ett program som kan vara oönskat har detekterats.

CONTINUE2

Fortsätter sökningen när ett program som kan vara oönskat har detekterats och den primära åtgärden inte kunde slutföras.

CONTINUEA

Fortsätter sökningen när ett oönskat program har detekterats.

CONTINUEA2

Fortsätter sökningen när ett oönskat program har detekterats och den primära åtgärden inte kunde slutföras.

DEFEXT

Lägger till filtillägg som du anger som parametrar i listan över valda filtyper som ingår i sökningen.

DELETE

Raderar den detekterade filen när ett program som kan vara oönskat har påträffats.

DELETE2

Raderar den detekterade filen när ett program som kan vara oönskat har påträffats och den primära åtgärden inte kunde slutföras.

DELETEA

Raderar filen när ett önskat program har detekterats.

DELETEA2

Raderar filen när ett program som kan vara oönskat har detekterats och den primära åtgärden inte kunde slutföras.

EDIT

Visar dialogrutan för sökegenskaper.

EXT

Ersätter filtilläggen i listan med utvalda filtyper som ingår i sökningen med de filtillägg som du lägger till, som parametrar efter det här argumentet.

LOG

Loggar detektionsrapporter till en loggfil som du angett tidigare.

LOGFORMAT <värde>

Använder det angivna formatet för loggfilen. Giltiga värden är ANSI, UTF8 och UTF16.

LOGSETTINGS

Loggar konfigurationsinställningarna för en sökning.

LOGSUMMARY

Loggar en sammanfattning av sökresultaten.

LOGUSER

Loggar identifieringsinformation om användaren som utför en sökning.

MHEUR

Aktiverar Artemis-detektering av makrohot.

MIME

Detekterar program som kan vara oönskade i MIME-kodade filer (Multipurpose Internet Mail Extensions).

NOESTIMATE

Beräknar inte sökstorleken innan filgenomsökningen inleds. Förloppet visas inte.

PHEUR

Aktiverar Artemis-detektering av icke-makrohot.

PRIORITY

Ställer in sökningens prioritet i förhållande till andra CPU-processer. Kräver ett av följande alternativ:
  • LOW
  • BELOWNORMAL – standard i ePolicy Orchestrator.
  • NORMAL – standard i VirusScan-konsolen.
OBS: Du kan ange ett värde mellan 1 till 100. 10 motsvarar LOW, 50 motsvarar BELOWNORMAL och 100 motsvarar NORMAL.

PROMPT

Begär en åtgärd från användaren när ett program som kan vara oönskat har detekterats.

PROMPT2

Begär åtgärd från användaren när ett program som kan vara oönskat har detekterats och den primära åtgärden inte kunde slutföras.

PROMPTA

Begär åtgärd från användaren när ett oönskat program har detekterats.

PROMPTA2

Begär åtgärd från användaren när ett oönskat program har detekterats och den primära åtgärden inte kunde slutföras.

RPTSIZE

Anger storleken för varningsloggen i MB.

START

Kör sökningen. Visar inte dialogrutan för egenskaper.

TASK

Startar den genomsökning på begäran som har angetts i VirusScan-konsolen. Kräver att ytterligare parametrar specificeras i aktivitets-ID:t som angetts i Windows-registret under: hkey_local_machine_\software\McAfee\Desktop\Protection\Tasks.

UINONE

Startar sökningen utan att visa användargränssnittets dialogruta.

Kommandoradsalternativ för genomsökning på begäran