Wyświetlanie pliku dziennika operacji podczas uzyskiwania dostępu

Plik dziennika operacji Konsola programu VirusScan podczas uzyskiwania dostępu zawiera historię aktualizacji, zagrożeń oraz reakcji programu VirusScan Enterprise. Te informacje mogą być przydatne podczas rozwiązywania problemów dotyczących operacji automatycznej aktualizacji i konfiguracji zasad.

W celu uzyskania dostępu do plików dziennika operacji podczas uzyskiwania dostępu, zastosuj następującą procedurę:
Uwaga: Musi być włączone tworzenie pliku dziennika operacji podczas uzyskiwania dostępu. Aby włączyć plik dziennika operacji podczas uzyskiwania dostępu, patrz Konfigurowanie ustawień ogólnych.

Zadanie

Definicję opcji na każdej karcie można uzyskać po kliknięciu opcji Pomoc.
 1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu i wybierz pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe.
 2. W oknie dialogowym Właściwości skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu kliknij kartę Raporty i wybierz opcję Wyświetl dziennik. W oknie programu Notatnik zostanie wyświetlony plik OnAccessScanLog.txt. Poniżej przedstawiono przykład danych w pliku dziennika.
 3. W poniższej tabeli opisano dane zawarte w poprzednim przykładzie dot. pliku OnAccessScanLog.txt:
  Przykład wpisu w rejestrze Opis
  4/27/2010 Data
  13:35:47 Godzina
  Wyczyszczono/Usunięto/Nie została podjęta żadna akcja Podjęte akcje
  Zaktualizowano plik = wersja lub Czyszczenie nie powiodło się, ponieważ… Opis akcji
  SRVR\user Dane uwierzytelniające
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\temp\eicar.com Ścieżka i nazwa pliku zagrożenia
  Plik testowy EICAR Opis pliku

Podobne informacje są dostępne za pomocą kwerend ePolicy Orchestrator. Szczegóły zawarto w sekcji Dostęp do kwerend i desek rozdzielczych.

Wyświetlanie pliku dziennika operacji podczas uzyskiwania dostępu