Wyłączanie oprogramowania VirusScan Enterprise podczas rozwiązywania problemów

Jeśli wystąpi problem z systemem, który może być związany z działającymi procesami VirusScan Enterprise, można kolejno wyłączać funkcje programu VirusScan Enterprise, aż do wyeliminowania problemu z systemem. Dzięki temu można przynajmniej wyeliminować program VirusScan Enterprise jako przyczynę problemu.
Przestroga:
Aby po rozwiązaniu problemu działała pełna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, należy ponownie skonfigurować lub przywrócić program VirusScan Enterprise.
Kolejne wyłączanie funkcji programu VirusScan Enterprise można podzielić na osiem następujących kroków:
 1. Wyłączanie ochrony przed przepełnieniem buforu
 2. Wyłączanie ochrony przed dostępem
 3. Wyłączanie funkcji ScriptScan
 4. Wyłączanie skanowania podczas uzyskiwania dostępu
 5. Wyłączanie skanowania podczas uzyskiwania dostępu, a następnie ponowne uruchomienie
 6. Uniemożliwienie załadowania usługi MFEVTP, a następnie ponowne uruchomienie
 7. Zmiana nazwy pliku mfehidk.sys, a następnie ponowne uruchomienie
 8. Usunięcie produktu, a następnie ponowne uruchomienie

Poniżej opisano każdy z tych ośmiu kroków. Aby poznać definicje opcji programu Konsola programu VirusScan, kliknij pozycję Pomoc dostępną w interfejsie.

Wyłączanie ochrony przed przepełnieniem buforu

Aby wyłączyć ochronę przed przepełnieniem buforu, wykonaj następujące czynności:
 1. Na liście Zadanie programu Konsola programu VirusScan kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ochrona przed przepełnieniem buforu i kliknij opcję Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości usuń zaznaczenie pola Włącz ochronę przed przepełnieniem buforu i kliknij przycisk OK.
 3. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez wyłączenie ochrony przed przepełnieniem buforu:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z tą funkcją.

Wyłączanie ochrony przed dostępem

Aby wyłączyć ochronę przed dostępem, wykonaj następujące czynności:
 1. Na liście zadań programu Konsola programu VirusScan kliknij dwukrotnie opcję Ochrona przed dostępem, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości ochrony przed dostępem.
 2. Kliknij kartę Ochrona przed dostępem, usuń zaznaczenie pola Włącz ochronę przed dostępem i kliknij przycisk OK.
 3. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez wyłączenie ochrony przed dostępem:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z programem VirusScan Enterprise.

Wyłączanie funkcji ScriptScan

Aby wyłączyć funkcję ScriptScan, wykonaj następujące czynności:
 1. Na liście zadań programu Konsola programu VirusScan kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu.
 2. Kliknij kartę ScriptScan, usuń zaznaczenie pola Włącz skanowania skryptów i kliknij przycisk OK.
 3. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez wyłączenie funkcji ScriptScan:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z programem VirusScan Enterprise.

Wyłączanie skanowania podczas uzyskiwania dostępu

Aby wyłączyć skanowanie podczas uzyskiwania dostępu, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyłącz ochronę przed dostępem. W programie Konsola programu VirusScan na liście zadań kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Ochrona przed dostępem i wybierz opcję Wyłącz.
 2. Zmień typ uruchamiania apletu usług McShield na Wyłączone w następujący sposób:
  • Kliknij pozycje Start | Panel sterowania | Narzędzia administracyjne | Usługi w celu otwarcia apletu Usługi.
  • W okienku Usługi (lokalne) przewiń listę do pozycji McAfee McShield i kliknij jej nazwę prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć okno dialogowe właściwości usługi McAfee McShield.
  • Kliknij kartę Ogólne, na liście Typ uruchomienia wybierz opcję Wyłączony i kliknij przycisk OK.
 3. W programie Konsola programu VirusScan na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu i z listy wybierz pozycję Wyłącz. Ikona skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu powinna zmienić się tak, aby przedstawiała przekreślony okrąg wskazujący wyłączenie funkcji.
 4. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez wyłączenie skanowania działającego podczas uzyskiwania dostępu:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z tą funkcją.

Wyłączanie skanowania podczas uzyskiwania dostępu, a następnie ponowne uruchomienie

Aby wyłączyć skanowanie podczas uzyskiwania dostępu i ponownie uruchomić system, wykonaj następujące czynności:
Uwaga: W poniższych krokach przyjęto, że po wyłączeniu skanowania działającego podczas uzyskiwania dostępu w poprzednich krokach funkcji tej nie włączono.

 1. Wykonaj pełne zamknięcie i ponowne uruchomienie systemu.
 2. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez wyłączenie skanowania działającego podczas uzyskiwania dostępu i ponowne uruchomienie:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mys
   upport.mcafee.com
   i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z tą funkcją.

Uniemożliwienie załadowania usługi MFEVTP, a następnie ponowne uruchomienie

Aby zapobiec ładowaniu usługi McAfee Validation Trust Protection Service (MFEVTP) i ponownie uruchomić system, wykonaj następujące czynności:
Przestroga:
Niniejsza część zawiera informacje o otwieraniu rejestru lub modyfikowaniu jego zawartości.
 • Poniższe informacje są przeznaczone dla administratorów systemów. Modyfikacje rejestru są nieodwracalne i w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować awarię systemu.
 • Przed kontynuowaniem firma McAfee zdecydowanie zaleca utworzenie kopii zapasowej rejestru i zapoznanie się z procesem jego przywracania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: http://support.microsoft.com/kb/256986 .
 • Nie należy uruchamiać pliku .REG, co do którego nie ma pewności, że jest rzeczywiście plikiem importowania rejestru.

 1. Aby wyświetlić interfejs użytkownika programu Edytor rejestru, w wierszu polecenia wpisz polecenie regedit.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\mfevtp]
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Start i wybierz pozycję Modyfikuj, aby wyświetlić okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.
 4. W polu Dane wartości wpisz 4 i kliknij przycisk OK.
 5. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez wyłączenie uruchamiania usługi MFEVTP i ponowne uruchomienie:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z tą funkcją.

Zmiana nazwy pliku mfehidk.sys, a następnie ponowne uruchomienie

Aby zmienić nazwę pliku mfehidk.sys i ponownie uruchomić system, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do pliku mfehidk.sys w następującym folderze w zależności od systemu operacyjnego:
  • W 32-bitowych systemach operacyjnych — %windir%\System32\drivers
  • W 64-bitowych systemach operacyjnych — %windir%\System64\drivers
 2. Zmień nazwę pliku z mfehidk.sys np. na mfehidk.sys.saved.
 3. Ponownie uruchom system, aby zatrzymać i ponownie uruchomić program VirusScan Enterprise bez ładowania pliku mfehidk.sys.
 4. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez zmianę nazwy pliku mfehidk.sys i ponowne uruchomienie:
  • Tak — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.
  • Nie — problem z systemem prawdopodobnie nie jest związany z programem VirusScan Enterprise.

Usunięcie produktu, a następnie ponowne uruchomienie

Aby całkowicie usunąć produkt VirusScan Enterprise i ponownie uruchomić system, wykonaj następujące czynności:
 1. Usuń pliki programu VirusScan Enterprise. Szczegółowe instrukcje zawarto w dokumencie McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Podręcznik instalacji.
 2. Ponownie uruchom system, zatrzymując go i uruchamiając bez zainstalowanego produktu VirusScan Enterprise.
 3. Czy problem z systemem został naprawiony poprzez całkowite usunięcie plików programu VirusScan Enterprise i ponowne uruchomienie:
  • Tak — problem z systemem prawdopodobnie jest związany z programem VirusScan Enterprise.
  • Nie — przejdź do portalu obsługi technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com i wyszukaj rozwiązania lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee.

Wyłączanie oprogramowania VirusScan Enterprise podczas rozwiązywania problemów