Opcje wiersza polecenia związane z zadaniem aktualizacji

Produkt VirusScan Enterprise używa pliku wykonywalnego MCUPDATE.EXE do realizacji zadań aktualizacji. Aby uruchomić zadania aktualizacji, można użyć polecenia wykonywalnego MCUPDATE zarówno z wiersza polecenia, jak i w pliku wsadowym.

Składnia polecenia MCUPDATE nie wymaga żadnej określonej kolejności elementów; obowiązuje tylko ograniczenie uniemożliwiające oddzielenie nazwy właściwości od związanej z nią wartości. Dostępne są następujące elementy składni:
  • Nazwa pliku — nazwa pliku wykonywalnego: MCUPDATE.EXE.
  • Opcje — opcje są poprzedzane ukośnikiem (/) i nie są w nich rozróżniane wielkie i małe litery.

Format polecenia jest następujący:

MCUPDATE [/<typ> [/TASK <identyfikator>]] [/opcja].
Uwaga: W poprzednim formacie <typ> mógł mieć wartość ROLLBACKDATS lub UPDATE.

Klauzula /TASK jest opcjonalna. Jednak w przypadku jej użycia należy również podać identyfikator zadania aktualizacji (guid). Wybrany identyfikator zadania musi dotyczyć zadania aktualizacji lub wycofania plików DAT. Nie należy wybierać identyfikatora skanowania. Jeśli identyfikator zadania nie zostanie określony, zostanie użyte domyślne zadanie aktualizacji. Identyfikatory zadań znajdują się w kluczu: hkey_local_machine\SOFTWARE\McAfee\DesktopProtection\Tasks\

Klauzula /option nie jest wymagana. Aby wykonać zadanie aktualizacji w trybie dyskretnym, należy użyć klauzuli /QUIET.
Uwaga: Opcja /QUIET nie ma zastosowania w przypadku zadania wycofywania plików DAT. Poniższy przykładowy wiersz spowoduje uruchomienie zadania w trybie dyskretnym: MCUPDATE /UPDATE /QUIET.

Opcje zadania aktualizacji


Opcja wiersza polecenia Definicja

ROLLBACKDATS

Powoduje wycofanie aktualnie używanego pliku DAT i przywrócenie ostatniej wersji zapisanej w kopii zapasowej.

UPDATE

Aktualizuje plik DAT, aparat skanowania, produkt lub plik extra.dat.

/TASK

Uruchomienie zadania funkcji AutoUpdate lub zadania wycofania plików DAT określonego w konsoli programu VirusScan. Należy podać dodatkowy parametr określający identyfikator tego zadania, zgodnie z wartościami zawartymi w poniższym kluczu rejestru:

hkey_local_machine\software\McAfee\DesktopProtection\Tasks

/QUIET

Zadanie zostanie wykonane w trybie dyskretnym.

Opcje wiersza polecenia związane z zadaniem aktualizacji