Opcje funkcji skanowania na żądanie dostępne w wierszu polecenia

VirusScan Enterprise używa polecenia SCAN32.EXE do wykrywania zagrożeń. Aby uruchomić skanowanie, można użyć polecenia wykonywalnego SCAN32 zarówno z wiersza polecenia, jak i w pliku wsadowym.

Składnia polecenia SCAN32 nie wymaga żadnej określonej kolejności elementów; obowiązuje tylko ograniczenie uniemożliwiające oddzielenie nazwy właściwości od związanej z nią wartości. Istnieją następujące elementy składni:
  • Nazwa pliku — nazwa pliku wykonywalnego: SCAN32.EXE.
  • Opcje — opcje są poprzedzane ukośnikiem (/) i nie są w nich rozróżniane wielkie i małe litery.

Format polecenia jest następujący:

SCAN32 WŁAŚCIWOŚĆ=WARTOŚĆ [,WARTOŚĆ] [/opcja].

Poniżej podano przykładowe polecenie scan32.exe:

scan32.exe PRIORITY /normal

W tym przykładzie:
  • “PRIORITY” to polecenie określające wartość.
  • “/normal” to opcja wartości.

Opcje i wartości skanowania na żądanie


Wartość wiersza polecenia Definicja z opcjami

ALL

Skanowane będą wszystkie pliki zawarte w folderze docelowym.

ALLOLE

Skanowane będą pliki domyślne, a ponadto wszystkie dokumenty pakietu Microsoft Office.

ALWAYSEXIT

Wymusza zamykanie skanera na żądanie, nawet jeśli skanowanie zostało zakończone błędem lub niepomyślnie.

APPLYNVP

Zostanie wykonane skanowanie w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów określonych w opcji Zasady dotyczące niepożądanych programów.

ARCHIVE

Skanowane będą pliki archiwów, takie jak .ZIP, .CAP, .LZH i .UUE.

AUTOEXIT

Po wykonaniu skanowania nieinteraktywnego skaner na żądanie jest zamykany.

CLEAN

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu zawierający go plik docelowy jest czyszczony.

CLEANA

Po wykryciu niepożądanego programu zawierający go plik jest czyszczony.

CONTINUE

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu skanowanie jest kontynuowane.

CONTINUE2

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu i niepowodzeniu akcji podstawowej skanowanie jest kontynuowane.

CONTINUEA

Po wykryciu niepożądanego programu skanowanie jest kontynuowane.

CONTINUEA2

Po wykryciu niepożądanego programu i niepowodzeniu akcji podstawowej skanowanie jest kontynuowane.

DEFEXT

Dodaje określone przez użytkownika rozszerzenia plików jako parametry do listy wybranych typów plików objętych skanowaniem.

DELETE

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu zawierający go plik jest usuwany.

DELETE2

Po znalezieniu potencjalnie niepożądanego programu i niepowodzeniu akcji podstawowej zawierający go wykryty plik jest usuwany.

DELETEA

Po wykryciu niepożądanego programu zawierający go plik jest usuwany.

DELETEA2

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu i niepowodzeniu akcji podstawowej zawierający go plik jest usuwany.

EDIT

Wyświetlane jest okno dialogowe właściwości skanowania.

EXT

Zastępuje rozszerzenia na liście wybranych typów plików objętych skanowaniem przez rozszerzenia plików dodane przez użytkownika jako parametry po tym argumencie.

LOG

Powoduje zapisywanie raportów o wykrywaniu we wcześniej określonym pliku dziennika.

LOGFORMAT <wartość>

Stosowany jest określony format pliku dziennika. Poprawne wartości to ANSI, UTF8 i UTF16.

LOGSETTINGS

Powoduje zapisywanie w dzienniku ustawień konfiguracyjnych skanowania.

LOGSUMMARY

Powoduje zapisywanie w dzienniku podsumowań wyników skanowania.

LOGUSER

Powoduje zapisywanie w dzienniku danych identyfikacyjnych użytkownika wykonującego zadanie skanowania.

MHEUR

Zostaje włączone wykrywanie niebezpiecznych makr za pomocą funkcji Artemis.

MIME

Powoduje wyszukiwanie potencjalnie niepożądanych programów w zakodowanych plikach MIME.

NOESTIMATE

Przed rozpoczęciem skanowania plików nie jest obliczany czas trwania skanowania. Nie jest też wyświetlany pasek postępu.

PHEUR

Zostaje włączone wykrywanie za pomocą funkcji Artemis zagrożeń niebędących makrami.

PRIORITY

Określa priorytet skanowania w odniesieniu do innych zadań korzystających z procesora. Wymaga jednej z następujących opcji:
  • LOW
  • BELOWNORMAL — ustawienie domyślne ePolicy Orchestrator.
  • NORMAL — ustawienie domyślne Konsola programu VirusScan.
Uwaga: Można wprowadzić parametr liczbowy od 1 do 100, gdzie 10 odpowiada ustawieniu LOW, 50 — ustawieniu BELOWNORMAL, a 100 — ustawieniu NORMAL.

PROMPT

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu wyświetlany jest monit o wybranie akcji.

PROMPT2

Po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu i niepowodzeniu akcji podstawowej wyświetlany jest monit o wybranie akcji.

PROMPTA

Po wykryciu niepożądanego programu wyświetlany jest monit o wybranie akcji.

PROMPTA2

Po wykryciu niepożądanego programu i niepowodzeniu akcji podstawowej wyświetlany jest monit o wybranie akcji.

RPTSIZE

Określa rozmiar dziennika alertów w megabajtach.

START

Uruchamia skanowanie. Nie zostaje wyświetlone okno dialogowe właściwości.

TASK

Uruchomienie zadania skanowania na żądanie określonego w konsoli programu VirusScan. Należy podać dodatkowy parametr określający identyfikator tego zadania, zgodnie z wartością poniższego klucza rejestru: hkey_local_machine_\software\McAfee\Desktop\Protection\Tasks.

UINONE

Powoduje uruchomienie skanera bez wyświetlania okna dialogowego interfejsu użytkownika.

Opcje funkcji skanowania na żądanie dostępne w wierszu polecenia