Konfigurowanie alertów

Skonfiguruj właściwości alertów i powiadomień wyświetlane, gdy poszczególne skanery wykryją zagrożenie.

Zastosuj tę samą procedurę do skonfigurowania alertów dla następujących zasad:
  • Zasady alertów
  • Zasady ochrony przed przepełnieniem buforu
  • Zasady skanowania poczty e-mail podczas dostarczania

Skonfiguruj zasady powiadomień w przypadku alertów dla wszystkich trzech zasad za pomocą następujących konsoli interfejsu użytkownika.

Zadania

Konfigurowanie alertów